Share |

Säännöt

Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen sähköisen kaupankäynnin yhdistys ry, kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä Electronic Commerce Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on seurata, edistää, koordinoida ja tukea elektronisen kaupankäynnin ja siihen liittyvien toimintojen kehitystä Suomessa. Elektronisella kaupankäynnillä ymmärretään tietoliikenneteknologioita hyödyntämällä tapahtuva liiketoiminta, siinä sovellettavat teknologiat ja liiketoimintakonseptit sekä näihin liittyvät lainsäädännölliset ja institutionaaliset kysymykset.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään ja toteuttamaan elektroniseen kaupankäyntiin liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Lisäksi yhdistys edistää tämän alueen toimijoiden verkostoitumista järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä osallistumalla vastaaviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu elektroniseen kaupankäyntiin liittyvään julkiseen keskusteluun ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan alan
lainsäädäntöön. Elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia vaihdetaan alalla toimivien niin kansallisten kuin kansainvälisten tahojen kanssa.

Tavoitteena on kiihdyttää elektronisen kaupankäynnin kehitystä ja sen yleistä hyväksymistä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys:
· järjestää workshopeja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia tekee selvityksiä ja tutkimuksia
· ylläpitää voittoa tavoittelematonta elektronista tiedonjakelukanavaa
· osallistuu yhteistyössä muiden vastaavien yhteisöjen kanssa kansainväliseen yhteistyöhön
· osallistuu elektronisen kaupankäynnin julkiseen keskusteluun

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
· voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
· järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan
· järjestää maksullisia elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä tapahtumia
· voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
· harjoittaa toimintaansa liittyvää yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kunnia- ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat olla henkilö-, yhteisö- ja yhdistysjäseniä.

Henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen oikeuskelpoinen henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä kokopäiväiset tutkijat ja opiskelijat. Lisäksi henkilöjäseneksi hakevan on esitettävä todistus tutkija- tai opiskelijastatuksestaan.
Yhteisöjäseneksi voi liittyä Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistysjäseneksi voi liittyä Suomessa rekisteröity yhdistys.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinainen ja kannatusjäsen maksavat yhdistykselle liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta, maksutavasta ja -ajasta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jokaisella henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksuista ja niiden määräytymiskriteereistä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen varapuheenjohtajalla sekä hallituksen
siihen erikseen oikeuttamalla henkilöllä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, 1.1. - 31.12.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tilikauden päättymisen jälkeen viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannatus jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannattavan jäsenen ollessa juridinen henkilö äänivaltaa käyttää jäsenen valtakirjalla valtuuttama henkilö.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena sähköpostitse kullekin jäsenelle tai yhteisön ilmoittamalle yhteyshenkilölle ja ilmoittamalla yhdistyksen internetpalvelussa.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry – Electronic Commerce Finland (ECF)
ALV rek. Y 1094818-8

Posti- ja käyntiosoite:
Tammasaarenkatu 1
FI-00180 Helsinki

Puhelin: +358 9 42 41 7060
Faksi: +358 9 321 3301

S-posti: info@ecf.fi

Web: www.ecf.fi

Pankkiyhteydet:  Osuuspankki 529002-2286478

Suomen Sähköisen Kaupankäynnin yhdistys ry:n
Säännöt
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen sähköisen kaupankäynnin yhdistys ry, kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä
Electronic Commerce Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on seurata, edistää, koordinoida ja tukea elektronisen kaupankäynnin ja siihen liittyvien
toimintojen kehitystä Suomessa. Elektronisella kaupankäynnillä ymmärretään tietoliikenneteknologioita
hyödyntämällä tapahtuva liiketoiminta, siinä sovellettavat teknologiat ja liiketoimintakonseptit sekä näihin liittyvät
lainsäädännölliset ja institutionaaliset kysymykset.
Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään ja toteuttamaan elektroniseen kaupankäyntiin
liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Lisäksi yhdistys edistää tämän alueen toimijoiden verkostoitumista järjestämällä
seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä osallistumalla vastaaviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu
elektroniseen kaupankäyntiin liittyvään julkiseen keskusteluun ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan alan
lainsäädäntöön. Elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia vaihdetaan alalla toimivien niin
kansallisten kuin kansainvälisten tahojen kanssa.
Tavoitteena on kiihdyttää elektronisen kaupankäynnin kehitystä ja sen yleistä hyväksymistä.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys:
· järjestää workshopeja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia tekee selvityksiä ja tutkimuksia
· ylläpitää voittoa tavoittelematonta elektronista tiedonjakelukanavaa
· osallistuu yhteistyössä muiden vastaavien yhteisöjen kanssa kansainväliseen yhteistyöhön
· osallistuu elektronisen kaupankäynnin julkiseen keskusteluun
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
· voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
· järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan
· järjestää maksullisia elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä tapahtumia
· voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
· harjoittaa toimintaansa liittyvää yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kunnia- ja kannatusjäseniä
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat olla henkilö-, yhteisö- ja yhdistysjäseniä.
Henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen oikeuskelpoinen henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä kokopäiväiset tutkijat ja opiskelijat. Lisäksi henkilöjäseneksi hakevan on esitettävä
todistus tutkija- tai opiskelijastatuksestaan.
Yhteisöjäseneksi voi liittyä Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistysjäseneksi voi liittyä Suomessa
rekisteröity yhdistys.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry
Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry – Electronic Commerce Finland (ECF)
Posti: PL 175 Puhelin: 09 – 68 227 68 Nordea 104530 - 116912
FIN-00201 Helsinki S-posti: info@ecf.fi Osuuspankki 529002 - 2286478
Web: www.ecf.fi ALV rek. Y 1094818-8
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinainen ja kannatusjäsen maksavat yhdistykselle liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta,
maksutavasta ja -ajasta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jokaisella henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksuista ja niiden määräytymiskriteereistä.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja
enintään seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna
on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen varapuheenjohtajalla sekä hallituksen
siihen erikseen oikeuttamalla henkilöllä.
8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, 1.1. - 31.12.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tilikauden päättymisen jälkeen
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannatus jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannattavan jäsenen ollessa juridinen henkilö äänivaltaa käyttää jäsenen valtakirjalla valtuuttama henkilö.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry
Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry – Electronic Commerce Finland (ECF)
Posti: PL 175 Puhelin: 09 – 68 227 68 Nordea 104530 - 116912
FIN-00201 Helsinki S-posti: info@ecf.fi Osuuspankki 529002 - 2286478
Web: www.ecf.fi ALV rek. Y 1094818-8
10 § Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena
sähköpostitse kullekin jäsenelle tai yhteisön ilmoittamalle yhteyshenkilölle ja ilmoittamalla yhdistyksen internetpalvelussa.
11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.